Regulamin

Regulaminu sklepu internetowego Sklepludowy.pl 

Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby.
Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego (Sklep Ludowy 12-200 Pisz, ul. Ratuszowa 7). W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.§1. REGULAMIN

1. Postanowiena ogólne

 1. Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem interentowym www.sklepludowy.pl (zwany dalej sklepem) jest:

  Sklep Ludowy Agnieszka Wróblewska

  12-200 Pisz, ul. Ratuszowa 7

  NIP 8491495988

  REGON 280172630

  biuro@sklepludowy.pl

  tel. 667-890-637

 2. Sklep www.sklepludowy.pl prowadzi sprzedaż towarów znajdujących się w ofercie sklepu za pośrednictwem sieci Internet.

 3. Nabywcą towarów oferowanych w Sklepie może być każda osoba fizyczna, prawna lub inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

 4. Klient zamawiając towary poprzez stronę internetową www.sklepludowy.pl, przystęuje do zawarcia umowy sprzedaży (wg KC) pomiędzy Firmą Sklep Ludowy, a Klientem.

 

 

§2. OFERTA

 

 

  1. Przedmiotem transakcji sąprodukty wymienione w ofercie Sklepu w chwili składania zamówienia.

  2. Każda cena podana przy towarze w chwili złożenia zamówienia jest wiążąca w ramach zawartej umowy

  3. Ceny towarów oferowanych w Sklepie zamieszoczone są przy danym towarze.

  4. Ceny produtków znajdujących się w ofercie Sklepu są podane w złotówkach.

  5. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenie towarów znajdujących się w ofercie wprowadzanianowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych nastronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

  6. Zmiany ceny nie dotyczą zamówień złożonych przed dokonaniem

 

§3. REJESTACJA

 

 1. Każdy Klient jest uprawniony do składania zamówienia za pośrednicwem strony internetowej www.sklepludowy.pl, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

 2. Składanie zamówień możliwe jest zarówno jednorazowo (bez rejestracji), jak również dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników.

 3. Rejestracja Kupującego polega na podaniu w formularzu rejestracyjnym, dostępnym na stronie internetowej Sklepu, danych nezbędnych do realizacji zamówienia.

 4. Po poprawnie przeprowadzonej rejestracji Klient otrzyma na podany wcześniej adres e-mail wiadomość z informacją potwierdzającą poprawne zarejestrowanie.

 5. Dostęp do konta jest możliwy po wprowadzeniu przypisanego wcześniej adresu e-mailowego oraz hasła.

 

§4. ZAMÓWIENIA

 

 1. Warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe złożenie zamówienia.

 2. Zamówienie może zostać złożone przez stronę internetową www.sklepludowy.pl, adres e-mailowy biuro@sklepludowy.pl, lub telefonicznie od poniedziałku do piątku, od godz. 9.00 do 17.00 podając nazwę produktu, ilość zamawianych sztuk, cenę oraz adres do wysyłki.

 3. W trakcie składania zamówienia Klient:

  - wybiera towar i ilość

  - podaje adres dostawy towaru

  - wybiera formę dostawy

  - wybiera formę płatności

  - podaje dane do faktury VAT

 4. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia. W przypadku realizacji płatności poprzez serwis PayU bądź PayPal Klient otrzymuje maila systemowego potwierdzającego przekazanie płatności.

 5. Zamówienie zostanie dostarczone na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia wynikającego z błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia oznacza, iż zamówienie to mogło nie zostać przyjęte do realizacji.

 

§5. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 

 1. Zamówienie zostanie przyjęte do realizacji po opłaceniu. Kupujący jest zobowiązany uregulować należność za zakupiony towar nie później niż w terminie 7 dni od daty złożenia zgłoszenia zakupu na stronie www.sklepludowy.pl. W przypadku zamówień „za pobraniem” Klient otrzymuje wiadomość z informacją o przekazaniu zamówienia do realizacji.

 2. Na czas realizacji zamówienia składa się czas przygotowania towaru do wysyłki oraz czas dostawy. Czas realizacji zamieszczony jest przy danym towarze. W przypadku zamównienia składającego się z kilku towarów, a mających zostać dostarczonymi w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez sklepludowy.pl ostatniego elementu danego zamówienia, chyba że stony postanowią inaczej.

 3. Status zamówienia można sprawdzić poprzez zalogowanie się do swojego konta lub wpisanie numeru zamówienia w rubrykę "Śledź moje zamówienie" (zakładka moje konto). Większość produktów wykonywanych jest na zamówienie.

 4. Zamówienia doręczane są :

  - na terenie Polski

  Kurier DPD Koszt przesyłki kurierskiej 18 zł (koszt wysyłki umywalek 30 zł)

  Kurer DPD pobranie Koszt przesyłki kurierskiej pobraniowej 23 zł  (koszt wysyłki umywalek 33 zł)

  Poczta Polska Koszt paczki pocztowej 14 zł

  Poczta Polska Koszt listu poleconego 10 zł

  -Koszt przesyłek poza granice Polski ustalany są indywidualnie w zależności od wagi i Kraju doręczenia

 5. Kurier DPD nie ma obowiązku dzownić przed doręczniem, dlatego proszę o podawanie adresu pod którym Państwo przebywacie więszkość dnia.

 6. Do każdego zamówienia Sklep wystawia paragon. W przypadku chęci otrzymania faktury VAT należy skontaktować się z obsługą sklepu biur@sklepludowy.pl lub podać dane w adnotacjach przy zamówieniu.

 7. Zamówienie można anulować ( z wyjątkiem towarów wykonywanych na zamówienie) do momentu wysłania zamówionego towaru poprzez adres emailowy biuro@sklepludowy.pl lub telefonicznie 667-890-637.

 8. Zamówienie może zostać anulowane, jeżeli w ciągu 7 dni wpłata nie zostanie dokonana.

 

 

§6. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY I WYMIANY TOWARU

 

 1. Zgodnie z Ustawa z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z 2000 r. z póz. zm.) Kupujący (art.7), w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki, może odstąpić od umowy kupna bez podania powodów. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.

 2. Warunkiem akceptacji zwrotu jest odesłanietowaru w stanie niezmienionym i kompletnym wraz zdowodem zakupu i formularzem zwtoru dostępnym do pobrania ze strony Sklepu.

  Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towarów będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz do Sklepu Ludowego lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, na adres: Sklep Ludowy Agnieszka Wróblewska 12-200 Pisz, ul.Ratuszowa 7

 3. Po otrzymaniu przesyłki Sklep Ludowy zwróci Klientowi wszystkie płatności (w terminie nie późniejszym niż 14 dni), w tym koszty przesyłki dostarczenia do Klienta, przy użyciu takiego samego sposbu zapłaty jakiego użył Klient. Zwrot płatności Klientowi następuje przelewem bankowym na podane przez Klienta

 4. Jeśli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowy poniesionych przez niego dodatkowych kosztów, lecz zobowiązany będzie jedynie do zwrotu kosztów podstawowych.

 5. Koszt odesłania towaru przez Konsumenta, ponosi Klient.

 6. W przypadku bezpodstawnej odmowy przyjęcia zamówienionej i nieuszkodzonej przesyłki przez Klienta, zamówiony towar zostaje przekazany do Sklepu, a Klient zostanie obciążaony kosztami przesyłek.

 7. Zwrotowi nie podlegają produkty wykonane „na zamówienie” tj. spoza standardowej oferty dostępnej na stronie internetowej sklepu Sklep Ludowy. Zgodnie z art 10.3. ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.) prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadku towarów wykonywanych lub modyfikowanych na konkretne zamówienie. W tej grupie mieszczą się : obuwie wykonywane na zamówienie oraz naklejki ścienne i szablony malarskie wytwarzane jednostkowo dla zamawiającego.

   

 

§7. REKLAMACJE

 

 1. Sklep odpowiada wobec Klienta za niezgodność z umową sprzedaży produktu zakupionego przez Klienta, w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dziennik Ustaw Nr 141, poz. 1176, z późn. zm.). Klient ma prawo zgłosić niezgodność towaru z umową w ciągu 2 lat od daty wydania towaru, o ile w terminie 2 miesięcy od dnia w którym stwierdził niezgodność towaru z umową poinformuje pisemnie Sklep o stwierdzonej niezgodności.

 2. Reklamacje należy składać pisemnie na adres: Sklep Ludowy 12-200 Pisz, ul. Ratuszowa 7.

 3. Do reklamowanego produktu należy dołączyć opis reklamacji. Sklep w ciągu 14 dni roboczych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

 4. Klient zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sklep Internetowy naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany towar na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany towar w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty rozpatrzenia reklamacji.W przypadku nieuzasadnionej reklamacji koszty przesłania reklamowanego towaru ponosi Klient.

§8. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez sklep Państwa danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883). Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. Klient sklepu sklepludowy.pl ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. Dane teleadresowe udostępniane są firmie kurierskiej jedynie w celu dostarczenia zamówionego towaru.

 

9. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu sklepludowy.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.  

  2. Sklep dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego sklepludowy.pl były na najwyższym poziomie, jednakże sklep nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub towaru lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego.

  3. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

  4. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.).

  5. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176 z pózn. zm.) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271 z pózn. zm.).  

 

FAKURY 

 

WYSTAWIAMY FAKTURY VAT ZW 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
Regulamin sklepu internetowego SklepLudowy.pl do dnia 24.12.2014
 
1.       Sklep internetowy www.sklepludowy.pl prowadzony jest Firmę:
Sklep Ludowy Agnieszka Wróblewska z siedzibą w 12-200 Pisz, Ratuszowa 7, NIP 8491495988 REGON 280172630
3.    Zamówienia można składać poprzez stronę internetową 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, mailowo: biuro@sklepludowy.pl oraz telefonicznie od poniedziałku do piątku, od godz. 9.00 do 17.00 podając nazwę produktu, ilość zamawianych sztuk oraz cenę. Sklepludowy.pl zastrzega sobie prawo wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze sklepu.
4.       Przez złożenie zamównienia należy rozumieć wypełnienie „formularza zamówienia” znajdującego się na stronach sklepowych i przesłanie go do sklepludowy.pl
5.       Składający zamównienie jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia „formularza zamówienia”
6.       Po złożeniu przez Użytkownika zamówienia otrzyma on odpowiedź z serwisu sklepludowy.pl potwierdzającą przyjęte zamówienie. Sklepludowy.pl zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia oznacza, iż zamówienie to mogło nie zostać przyjęte do realizacji.
7.       Kupujący jest zobowiązany uregulować należność przelewem za zakupiony towar nie później niż w terminie siedmiu dni od daty złożenia zgłoszenia zakupu na stronie www.sklepludowy.pl
8.    Sklepludowy.pl w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do rzetelności takiego zamówienia.
9.      W razie wątpliwości przyjmuje się, że umowa sprzedaży została zawarta z chwilą rozpoczęcia realizacji zamówienia.
10.   Ceny towarów zajmujących się w ofercie Sklepu Interentowego sklepludowy.pl wyrażone są w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.
11.   Sklepludowy.pl zastrzega sobie prawo do zmian cen towarów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjetych do realizacji.
12.   Sklepludowy.pl zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów bez uprzedzenia
13.   Sklepludowy.pl pobiera opłatę obejmującą koszt przesłania przesyłki do Klienta z którą Klient może się zapoznać na stronie http://www.sklepludowy.pl/strona/koszty-dostawy
14.   Sklepludowy.pl może w ramach promocji zawiesić pobieranie opłaty za przesyłkę, umieszczając stosowną informację na stronach www.sklepludowy.pl
15.   Wystawiamy faktury VAT ZW
16.   Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem przy odbiorze towaru, przelewem na konto sklepludowy.pl.  Bieżące formy płatności określone są na stronie http://www.sklepludowy.pl/strona/formy-platnosci
17.   W przypadku zamównienia składającego się z kilku towarów, a mających zostać dostarczonymi w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez sklepludowy.pl  ostatniego elementu danego zamówienia, chyba że stony postanowią inaczej.
18.   W przypadku ewentualnej reklamacji należy skontaktować się z sklepludowy.pl za pośrednictwem poczty elektornicznej lub telefonicznej. Zgłaszając reklamację, należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia, nr dowodu zakupu (rachunek) oraz opisać przedmiot reklamacji.
22.   Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez sklep Państwa danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883). Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. Klient sklepu Sklepludowy.pl ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. Dane teleadresowe udostępniane są firmie kurierskiej jedynie w celu dostarczenia zamówionego towaru.